Algemene voorwaarden

Webcommitment Website Algemene Voorwaarden

In deze termen (de “Voorwaarden”) verwijzen de termen “wij”, “ons”, “onze” en “Webcommitment” naar Webcommitment BV (82581843), een bedrijf gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden, evenals haar dochterondernemingen, agenten en rechtverkrijgenden.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, want door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met en akkoord gaat met deze Voorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze naar deze website zijn geüpload. Uw voortgezet gebruik van de website betekent een overeenkomst van u om gebonden te zijn aan de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de website.

Deze Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid en alle kennisgevingen die op deze website worden geplaatst, die allemaal hierin zijn opgenomen door deze verwijzing, bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van deze website. Als Webcommitment u als klant haar software of diensten levert, zijn uw rechten en plichten met betrekking tot die diensten onderworpen aan de voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst zoals overeengekomen tussen u en Webcommitment.

Gebruiksvoorwaarden
Alle informatie die door ons wordt verstrekt op grond van deze Voorwaarden wordt te goeder trouw verstrekt. We geven geen verklaringen of garanties dat de informatie die we verstrekken betrouwbaar, nauwkeurig, adequaat of volledig is of dat uw toegang tot die informatie ononderbroken, tijdig of veilig zal zijn, noch verbinden we ons ertoe deze website up-to-date te houden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies als gevolg van enige actie die door u is ondernomen of vertrouwen op informatie of materiaal dat door ons op deze website is geplaatst.

U dient uw eigen vragen te stellen en onafhankelijk advies in te winnen bij relevante professionals uit de sector voordat u handelt of vertrouwt op informatie of materiaal dat aan u beschikbaar wordt gesteld.

Uw verplichtingen
Door deze website te gebruiken, doet u het volgende:

 1. garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en over de wettelijke bevoegdheid beschikt om een bindende wettelijke verplichting op te leggen;
 2. moet ervoor zorgen dat uw toegang tot deze website niet illegaal is of verboden door wetten die op u van toepassing zijn;
 3. gaat ermee akkoord dat u onze website zult gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en deze website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Voorwaarden;
 4. moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website, u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie, die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Om twijfel te voorkomen, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor enige interferentie of schade aan uw eigen computersysteem, die ontstaat in verband met uw gebruik van deze website of een gekoppelde website; en
 5. moet ervoor zorgen dat alle toegangsinformatie die we u verstrekken (bijvoorbeeld gebruikersaanmeldingen) veilig wordt bewaard en niet aan derden wordt verstrekt.

Gebruikersaccounts
U kunt mogelijk een gebruikersaccount op deze website maken door naar de relevante pagina te navigeren en de vereiste gegevens in te voeren (waaronder een e-mailadres en wachtwoord). Alle informatie die u ons verstrekt bij het aanmaken van dit gebruikersaccount wordt behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door u aan te melden voor een gebruikersaccount, gaat u ermee akkoord dat de informatie die u hebt verstrekt waar en correct is en dat u bevoegd bent om dergelijke informatie te verstrekken. Webcommitment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het aanmaken van of uw gebruik van het account, tenzij anders bepaald in een afzonderlijke reeks servicevoorwaarden die tussen u en Webcommitment zijn overeengekomen (indien van toepassing).

Intellectueel eigendom
Al het materiaal op deze website, inclusief de inhoud, tekst, afbeeldingen, software, video’s, afbeeldingen, handelsmerken, lay-out, look-and-feel en alle andere informatie is onderworpen aan auteursrechten en andere eigendomsrechten van Webcommitment of onze licentiegevers. Wij verlenen u geen enkele licentie of recht op toegang tot, kopie of anderszins gebruik van het materiaal op onze website. U stemt ermee in om op geen enkele manier het materiaal geheel of gedeeltelijk aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren, opslaan (inclusief in elektronische vorm), afgeleide werken te maken van, te commercialiseren of te wijzigen.

U mag niet:

 1. datamining, robots, screen scraping of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens op deze site te gebruiken, behalve met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
 2. framingtechnieken in te kaderen of te gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere bedrijfseigen informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Webcommitment in te sluiten zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
 3. de website, servers, software, hardware of andere apparatuur die op de website is aangesloten, te verstoren of te verstoren; of
 4. metatags of andere “verborgen tekst” te gebruiken met behulp van de naam of handelsmerken van Webcommitment zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Webcommitment. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt elke toestemming of licentie die eerder door Webcommitment aan u is verleend.

U vrijwaart, verdedigt en vrijwaart Webcommitment tegen alle kosten, verliezen, uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten en kosten van verdediging en beroep), claims, aansprakelijkheden of schade die Webcommitment kan oplopen via een claim van derden die voortvloeit uit of verband houdt met:

 1. uw schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving; of
 2. uw verstoring of interferentie met de website, servers, software, hardware of andere apparatuur die op de website is aangesloten.

Het Webcommitment-logo en andere merken die op deze website worden vermeld, zijn handelsmerken van Webcommitment in het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en/of andere landen. Andere webcommitment-afbeeldingen, logo’s, paginakoppen, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn handelsmerken of trade dress van Webcommitment. Webcommitment handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van Webcommitment is, op een manier die waarschijnlijk verwarring bij klanten zal veroorzaken, of op een manier die Webcommitment in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Webcommitment en die op deze website verschijnen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door Webcommitment.

Gelinkte websites
Deze website kan links naar andere websites (Gelinkte Websites) bevatten. Deze links worden alleen voor het gemak verstrekt en mogen niet actueel blijven of worden onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken in verband met gekoppelde websites.

Onze links met gelinkte websites mogen niet worden opgevat als een goedkeuring, goedkeuring of aanbeveling door ons van de eigenaren of exploitanten van die gekoppelde websites, of van enige informatie, afbeeldingen, materialen, producten of diensten waarnaar wordt verwezen of die op die gekoppelde websites zijn opgenomen, tenzij en voor zover anders bepaald.

Beperking van aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief door nalatigheid), die u direct of indirect kunt lijden in verband met uw gebruik van deze website of een gekoppelde website, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor dergelijk verlies dat voortvloeit uit uw gebruik van of vertrouwen op informatie op of toegankelijk via deze website.

Alle informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) en andere diensten die zijn opgenomen op of anderszins aan u beschikbaar worden gesteld via deze website, worden door Webcommitment geleverd op een “as is” en “as available” basis. Webcommitment geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze website of de informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten die zijn opgenomen op of anderszins aan u beschikbaar worden gesteld via deze website (inclusief maar niet beperkt tot een gekoppelde website). U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van deze website en elke gelinkte website op eigen risico is.

Voor zover toegestaan door de wet, wordt hierbij elke voorwaarde of garantie die anders in deze Voorwaarden zou worden geïmpliceerd, uitgesloten. Wanneer wetgeving een voorwaarde of garantie impliceert, en die wetgeving ons verbiedt om de toepassing van, of onze aansprakelijkheid onder, een dergelijke voorwaarde of garantie uit te sluiten of te wijzigen, wordt die voorwaarde of garantie geacht inbegrepen te zijn, maar onze aansprakelijkheid zal, voor zover toegestaan door de wet, beperkt zijn voor een schending van die voorwaarde of garantie tot een of meer van de volgende:  i) het opnieuw verrichten van de diensten; of (ii) de betaling van de kosten van het opnieuw laten leveren van de diensten.

Anders dan met betrekking tot advertenties rechtstreeks van bedrijven van de Vista-groep (indien van toepassing) ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties (indien van toepassing) op deze website (inclusief hyperlinks naar eigen websites van adverteerders) uitsluitend bij de adverteerders. Het plaatsen van dergelijke advertenties (indien van toepassing) vormt geen aanbeveling of goedkeuring door ons van de producten van de adverteerders en elke adverteerder is als enige verantwoordelijk voor eventuele verklaringen in verband met zijn advertentie.

Privacybeleid
Uw privacy is belangrijk voor ons en we zullen uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden die zijn uiteengezet in ons Privacybeleid dat op deze website is geplaatst

Beëindiging
De toegang tot deze website kan op elk moment door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. Deze Voorwaarden blijven niettemin van kracht na een dergelijke beëindiging.

Scheidbaarheid
Als een deel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de overige delen van deze Voorwaarden volledig van kracht.

Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van het Koninkrijk der Nederlanden en u aanvaardt de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.